Co Bůh spojil, ať člověk nerozděluje!

Co Bůh spojil, ať člověk nerozděluje:

“Od počátku stvoření je ale Bůh‚ učinil jako muže a ženu. Proto člověk opustí svého otce i matku, přilne ke své manželce a ti dva budou jedno tělo. A tak už nejsou dva, ale jedno tělo. Co Bůh spojil, ať člověk nerozděluje”
Marek 10,6-9

Co Bůh spojil, ať člověk nerozděluje!

Neodpírejte se jeden druhému!

Neodpírejte se jeden druhému:

“Pokud jde o to, jak jste psali: „Pro muže je lepší obejít se bez ženy“ – budiž, ale abyste se vyvarovali smilstva, ať má každý muž manželku a každá žena manžela.
Muž ať své ženě plní manželskou povinnost, stejně jako žena svému muži. Ženino tělo už nepatří jí, ale manželovi, stejně jako mužovo tělo už nepatří jemu, ale manželce. Neodpírejte se jeden druhému – jedině po vzájemné shodě, že se na čas uvolníte pro modlitbu. Potom zase buďte spolu, aby vás nepokoušel satan, kdybyste se nemohli ovládnout.”
1.Korintským 7,1-5

Neodpírejte se jeden druhému!

Jak by se muži měli chovat ke svým ženám?

Jak by se muži měli chovat ke svým ženám?

“A vy, manželé, mějte své ženy rádi tak, jako Kristus miloval svou církev, když pro ni obětoval život, aby ji učinil svatou a čistou Božím slovem a vodou při křtu. Tím si ji připravil slavnou, bez poskvrny a vrásky, svatou bez kazu. Tak by měl zacházet i muž se svou manželkou a milovat ji jako vlastní tělo. Protože oba jsou teď jedním tělem, prokazuje milující manžel lásku sám sobě!”
Efezským 5,25–28

Jak by se muži měli chovat ke svým ženám?