Co Bůh spojil, ať člověk nerozděluje!

Co Bůh spojil, ať člověk nerozděluje:

“Od počátku stvoření je ale Bůh‚ učinil jako muže a ženu. Proto člověk opustí svého otce i matku, přilne ke své manželce a ti dva budou jedno tělo. A tak už nejsou dva, ale jedno tělo. Co Bůh spojil, ať člověk nerozděluje”
Marek 10,6-9

Co Bůh spojil, ať člověk nerozděluje!

Návrat Ježíše bude nečekaný. Bděte!

Návrat Ježíše bude nečekaný, proto bděte:

“Dávejte pozor, bděte. Nevíte totiž, kdy ten čas přijde. Je to, jako když člověk odešel na cestu: opustil svůj dům a svěřil správu svým služebníkům. Každému určil jeho práci a vrátnému přikázal, aby bděl. Proto bděte. Nevíte totiž, kdy přijde pán domu – zda večer, o půlnoci, za kuropění, nebo za svítání. Aby vás snad, když znenadání přijde, nenalezl spící. Co říkám vám, říkám všem: Bděte.”
Marek 13,33-37

bdete