Jak by se muži měli chovat ke svým ženám?

Jak by se muži měli chovat ke svým ženám?

“A vy, manželé, mějte své ženy rádi tak, jako Kristus miloval svou církev, když pro ni obětoval život, aby ji učinil svatou a čistou Božím slovem a vodou při křtu. Tím si ji připravil slavnou, bez poskvrny a vrásky, svatou bez kazu. Tak by měl zacházet i muž se svou manželkou a milovat ji jako vlastní tělo. Protože oba jsou teď jedním tělem, prokazuje milující manžel lásku sám sobě!”
Efezským 5,25–28

Jak by se muži měli chovat ke svým ženám?

Neměj starost a strach, důvěřuj Bohu

Neměj starost a strach, vždycky důvěřuj Bohu:

“Radujte se v Pánu vždycky, znovu řeknu: radujte se! Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Pán je blízko. O nic nebuďte úzkostliví, ale ve všem oznamujte Bohu své žádosti v modlitbě a prosbě s děkováním. A pokoj Boží, který převyšuje všechno porozumění, bude střežit vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíši.”
Filipenským 4,4-7

Neměj starost a strach, důvěřuj Bohu