Kostely a chrámy se Bohu hnusí!

Kostely a chrámy se Bohu hnusí! Obrovské dómy zasvěcené místo Bohu nějakému mrtvému člověku, to je modloslužba:

“Neměj žádné bohy kromě mne. Nevytvářej si modly v podobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. 5Neklaň se jim a nesluž jim, neboť já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující.”
Exodus 20,3-5

Kostely a chrámy se Bohu hnusí!

Co všechno může být modla?

Co všechno může být modla?
Nejčastější lidské modly: oltáře, sochy, obrazy, kariéra, peníze, koníčky, drogy, alkohol, obžerství… Modla je i to, o co se bojíš! – dům, zdraví…

“Neměj žádné bohy kromě mne. Nevytvářej si modly v podobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Neklaň se jim a nesluž jim, neboť já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující.”
Exodus 20,3-5

Co všechno může být modla?

Skutky těla: smilstvo, modloslužba, čarování, sekty…

“Skutky těla jsou zřejmé, jsou to cizoložstvo, smilstvo, nečistota, bezuzdnost, modloslužba, čarování, nepřátelství, svár, žárlivost, hněvy, soupeření, rozdělení, sekty, závisti, vraždy, opilství, hýření a podobné věci. To vám předpovídám, jak jsem již dříve řekl, že ti, kdo takové věci dělají, neobdrží dědičně Boží království.”
Galatským 5,19-21

Skutky těla