Kostely a chrámy se Bohu hnusí!

Kostely a chrámy se Bohu hnusí! Obrovské dómy zasvěcené místo Bohu nějakému mrtvému člověku, to je modloslužba:

“Neměj žádné bohy kromě mne. Nevytvářej si modly v podobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. 5Neklaň se jim a nesluž jim, neboť já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující.”
Exodus 20,3-5

Kostely a chrámy se Bohu hnusí!

Co všechno může být modla?

Co všechno může být modla?
Nejčastější lidské modly: oltáře, sochy, obrazy, kariéra, peníze, koníčky, drogy, alkohol, obžerství… Modla je i to, o co se bojíš! – dům, zdraví…

“Neměj žádné bohy kromě mne. Nevytvářej si modly v podobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Neklaň se jim a nesluž jim, neboť já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující.”
Exodus 20,3-5

Co všechno může být modla?

Všechny modly se Bohu hnusí!

Všechny modly se Bohu hnusí:

“Odvrhněte každý ohyzdné modly, k nimž vzhlížíte, a neposkvrňujte se egyptskými hnusnými modlami, já jsem Hospodin, váš Bůh.“
Ezechiel 20,7

“Neměj žádné bohy kromě mne. Nevytvářej si modly v podobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Neklaň se jim a nesluž jim, neboť já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující.”
Exodus 20,3-5

“Padl jsem tedy k jeho nohám, abych se mu klaněl, ale on mi řekl: „Pozor, nedělej to! Jsem jen Boží služebník, tak jako ty a tvoji bratři, kteří mají Ježíšovo svědectví. Klaněj se Bohu!“ Vždyť Ježíšovo svědectví je duchem proroctví.”
Zjevení 19,10

Všechny modly se Bohu hnusí!

Projevy tělesnosti

Projevy tělesnosti:
“Projevy tělesnosti jsou zřejmé. Patří sem smilstvo, nečistota, nestydatost, modlářství, čarování, nepřátelství, svárlivost, nevraživost, zloba, soupeřivost, roztržky, sekty, závidění, opilství, obžerství a další podobné věci. Varuji vás; jak už jsem vám říkal, ti, kdo tohle dělají, nebudou mít podíl na Božím království.”
Galatským 5,19-21

Projevy tělesnosti