Těchto šest věcí Hospodin nenávidí…

“Těchto šest věcí Hospodin nenávidí a sedmou má za ryzí ohavnost: povýšené oči, prolhaný jazyk, ruce mordující nevinné, srdce, jež chystá hanebné plány, nohy pospíchající páchat zlo, křivopřísežníka, který klam šíří, a rozsévače svárů mezi bratřími.”
Přísloví 6,16-19

Těchto šest věcí Hospodin nenávidí

Homosexualita je ohavnost

Homosexualita je ohavnost:

“S mužem nebudeš souložit jako se souloží s ženou; je to ohavnost.”
Leviticus 18,22

“Což nevíte, že nespravedliví nedostanou do dědictví Boží království? Nemylte se! Ani smilníci ani modláři, cizoložníci, rozkošníci ani lidé praktikující homosexualitu, zloději ani chamtivci, opilci, utrhači ani lupiči nebudou dědici Božího království.”
1. Korintským 6,9-10

Homosexualita je ohavnost