Bůh z papeže Františka nemá radost

Bůh z papeže Františka nemá radost…

“Když se mi pokloníš, bude to všechno tvoje. Ježíš mu odpověděl: Je psáno: Hospodinu, svému Bohu, se budeš klanět a jemu jedinému sloužit.”
Lukáš 4,7-8

“Nesmíte se klanět jinému Bohu, protože Hospodin, jehož jméno je Žárlivý, je žárlivě milující Bůh.”
Exodus 34,14

Papež František