Deset přikázání

Deset přikázání podle Bible:

1/ Neměj žádné bohy kromě mne.
2/ Nevytvářej si modly v podobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Neklaň se jim a nesluž jim.
3/ Neužívej jméno Hospodina, svého Boha, nadarmo, neboť toho, kdo by užil jeho jména nadarmo, Hospodin neponechá bez trestu.
4/ Zachovávej sobotní den, aby ti byl svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svoji práci, ale sedmý den je dnem odpočinku, zasvěceným Hospodinu, tvému Bohu.
5/ Cti svého otce i matku.
6/ Nezabíjej.
7/ Necizolož.
8/ Nekraď.
9/ Nelži o svém bližním.
10/ Neprahni po manželce svého bližního. Nezáviď svému bližnímu jeho dům, jeho pole, otroka, děvečku, býka ani osla – nezáviď svému bližnímu vůbec nic.

Deset přikázání